Help Center (EN)

Hủy tài khoản của tôi

Chúng tôi rất tiếc vì bạn quyết định ra đi! Để dừng đăng ký thành viên GlobalTestMarket, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản, bấm chuột vào My Details (Thông tin chi tiết của tôi) bên dưới My Account (Tài khoản của tôi), sau đó cuộn xuống dưới cùng của trang để tìm đường dẫn đến trang bỏ đăng ký.