Stemt u ermee in dat we marketingoptimalisatiecookies van derden gebruiken om u in de toekomst eraan te herinneren dat u zich kunt aanmelden voor ons panel in het geval u zich vandaag niet registreert?

We gebruiken websitecookies en soortgelijke technologieën op onze websites om u de beste ervaring op onze websites te bieden (inclusief de websites die zijn geoptimaliseerd voor mobiele apparaten). Deze cookies en soortgelijke technologieën helpen bij het beheren van aanmeldsessies, geven ons informatie over de bezochte pagina's van onze websites, ze verhogen de snelheid en waarborgen de veiligheid van onze websites.

Gebruikersvoorwaarden

Geactualiseerd in oktober 2012

Deze gebruiksvoorwaarden (deze "Overeenkomst") beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de services van Lightspeed. U dient deze te lezen en te begrijpen en van tijd tot tijd te controleren of er updates zijn. Mocht u vragen hebben die onze Veelgestelde vragen niet kunnen beantwoorden, neem dan contact op met onze Klantendienst. Gebruik onze site of onze service niet als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment naar eigen oordeel to wijzigen en delen toe te voegen of te verwijderen. Uw voortdurend gebruik van onze site zal uw aanvaarding van de Overeenkomst en mogelijke wijzigingen altijd duidelijk maken.

1. Aanvaarding van de Gebruikersovereenkomst

Deze Overeenkomst is van toepassing op uw toegang tot, en het gebruik van, de Lightspeed's websites (de "Site") en de services die Lightspeed verleent, waaronder de GlobalTestMarket-services van Lightspeed en de enquête-services. De Site, de services en eventuele andere services die Lightspeed verleent op de Site worden in deze Overeenkomst samen de "Services" genoemd.

2. De Services

De Services stellen mensen die voldoen aan de vereisten in staat om aan enquêtes deel te nemen of om zich in te schrijven voor het Gebruikerspanel (het "Panel"). Panelleden kunnen in aanmerking komen om aan enquêtes op de Site deel te nemen. Panelleden kunnen Points of andere stimulansen ontvangen hun deelname aan de Services die Lightspeed nu en dan beschikbaar maakt.

3. Points

Points vervallen drie jaar na de uitreikingsdatum en, indien dit vroeger plaatsvindt, na twaalf (12) maanden zonder activiteit op het account.

4. Criteria voor de Service en inschrijving

De Services mogen enkel worden gebruikt door personen die minstens 14 oud. De Services zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 14 jaar. Het gebruik van de Services is nietig wanneer het is verboden.

DOOR DE SERVICES TE BENADEREN EN TE GEBRUIKEN, VERKLAART U EN GARANDEERT U DAT U VOLDOET AAN DE VEREISTEN EN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZULT NALEVEN.

5. Vergoedingen voor de Services

Er is geen vergoeding voor deelnemers om aan de Services deel te nemen. Lightspeed mag op elk moment, naar eigen oordeel, beslissen om vergoedingen aan te rekenen voor deelname aan de services of voor gebruik van of toegang tot andere diensten. Als dit gebeurt, zal het deze Overeenkosmt aanpassen aan deze vergoedingen.

6. Vereisten voor deelname

Uw geschiktheid om deel te nemen aan de Services is uitdrukkelijk verbonden aan de naleving van deze Overeenkomst en elk beleid en alle richtlijnen die van toepassing zijn op de Services die Lightspeed nu en dan beschikbaar maakt. Bij een niet-naleving, fraude of een andere ongepaste activiteit (zoals bepaald naar eigen oordeel door Lightspeed), kan Lightspeed uw geschiktheid, accounts, inschrijvingen en Points annuleren of ongeldig maken, de verzilvering van uw Points weigeren of uw toegang tot en gebruik van de Services beperken, blokkeren, limiteren en verhinderen en kunnen alle Points, premies en beloningen worden verbeurdverklaard. Onverminderd de algemeenheid van voorgaande bepaling, zijn de volgende vereisten van toepassing op uw gebruik van de Services:

 • Niet-gebruik en geheimhouding. De informatie en inhoud die u ter beschikking wordt gesteld in de Services kan handelsgeheimen of andere vertrouwelijke en geheime informatie bevatten van de leveranciers of licentiegevers van Lightspeed. U moet de informatie en inhoud die u benaderd of waarvan u kennis neemt bij uw deelname aan een enquête, een project, een vragenlijst of een andere activiteit in het kader van marktonderzoek die verband houdt met de Services strikt vertrouwelijk behandelen en niet vrijgeven aan derden. U mag deze informatie of inhoud niet gebruiken voor een ander doel dan de deelname aan de Services conform deze Overeenkomst. Hierbij komt u overeen dat u Lightspeed onmiddellijk op de hoogte zult brengen als u kennis neemt van of een vermoeden hebt van gebruik of openbaarmaking van of toegang tot deze informatie of inhoud die verschilt van wat specifiek is toegelaten in deze Overeenkomst.
 • Inschrijvingsinformatie. U komt overeen dat u (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie zult verstrekken over uzelf wanneer dit wordt gevraagd in een inschrijvingsformulier voor de Services; (b) uw wachtwoord en aanmeldingsinformatie veilig zult bewaren; en (c) uw registratie-informatie die u hebt verstrekt bij uw inschrijving en alle andere informatie die u verstrekt aan Lightspeed zult onderhouden en onmiddellijk zult bijwerken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Voor uw inschrijving is zonder beperking de volgende informatie vereist: uw volledige wettelijke naam, uw geboortedatum, het adres van uw primaire woonplaats, uw telefoonnummer en uw geldig e-mailadres.
 • Meervoudige accounts. U mag op elk moment slechts één actieve account hebben. Er is slechts één account toegestaan per postadres. Meerdere accounts voor één persoon of e-mailadres kunnen worden beëindigd en alle Points, premies en beloningen kunnen worden verbeurdverklaard.
 • Naleving van de wetgeving. U moet altijd alle toepasselijke wetten, regels, regelgevingen en voorschriften naleven en u mag Lightspeed door uw toedoen geen wetten, regels, regelgevingen en voorschriften laten overtreden.
 • Deelname te goeder trouw. U gaat akkoord om te goeder trouw en zo goed u kunt deel te nemen aan activiteiten in het kader van marktonderzoek waaraan u deelneemt in verband met de Services. U zult geen valse of misleidende gegevens verstrekken, waaronder, zonder beperking, antwoorden in enquêtes die niet consistent zijn met vorige antwoorden of die statistisch onwaarschijnlijk zijn.
 • Gepaste communicatie. Als u communiceert met FrontDesk of ander personeel van Lightspeed en GlobalTestMarket ("Personeel"), gaat u akkoord om dit op een respectvolle en gepaste manier te doen. U zult geen berichten van onbeleefde of beledigende aard, obscene, vulgaire, seksueel geaarde, shock geaarde, bedreigende, hatelijke, illegale inhoud of anderszins verzenden naar, uploaden, delen met of op een andere wijze verspreiden onder het Personeel, het Personeel van gelieerde bedrijven of andere gebruikers van de Services.
 • Gebruikersinhoud. U mag informatie verstrekken aan Lightspeed die verband houdt met uw deelname aan marktonderzoek of iets anders in het kader van de Services, inclusief antwoorden in enquêtes, ideeën, feedback of andere informatie of inhoud ("Gebruikersinhoud"). Als u Gebruikersinhoud verstrekt, geeft u aan Lightspeed en haar dochterbedrijven, tenzij Lightspeed expliciet anders aangeeft, het niet-exclusieve, kosteloze, eeuwige, onherroepelijke en volledig aan derden overdraagbare recht om deze Gebruikersinhoud overal ter wereld te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verdelen, uit te voeren en weer te geven in alle media zonder erkentelijkheid ten opzichte van of compensatie aan u.

Door Gebruikersinhoud te vestrekken, verklaart u en garandeert u dat u wettelijk het recht hebt om deze te verstrekken en dat deze correct en volledig is. U mag geen Gebruikersinhoud verstrekken die:

 • onwettelijk, smadelijk, lasterlijk, aanstootgevend, pornografisch, ongepast, onzedelijk, suggestief, treiterend, bedreigend, een schending van de privacy of reclamerechten, grof, vals, foutief, misleidend of frauduleus is of die een band met een natuurlijke persoon of rechtspersoon veinst of onjuist voorstelt;
 • een schending zou inhouden van een vertrouwelijkheidsverplichting of de rechten van een natuurlijke persoon of rechtspersoon of die op een andere manier aansprakelijkheid zou veroorzaken of die een schending zou betekenen van een lokale, staats-, nationale of internationale wet, inclusief, maar niet beperkt tot, de regelgeving van de U.S. Securities and Exchange Commission of de regels van een effectenbeurs zoals de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ;
 • een inbreuk zou zijn van een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele of eigendomsrechten van een persoon of rechtspersoon;
 • persoonlijke informatie van een persoon of rechtspersoon bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, sofinummers en creditcardnummers;
 • virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden of informatie bevat; of
 • naar het exclusieve oordeel van Lightspeed bezwarend is, geen blijk geeft van uw inspanningen te goeder trouw om te antwoorden op vragen in een enquête of marktonderzoek of waardoor Lightspeed of haar licentiegevers of leveranciers op enige wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld.

7. Auteursrecht en beperkte licentie

De Services en ander materiaal op de Site of binnen deze Services, inclusief, maar niet beperkt tot, de logo's van Lightspeed en GlobalTestMarket en alle informatie, inhoud, ontwerpen, tekst, afbeeldingen, informatie, gegevens, software, andere bestanden en de selectie en schikking hiervan (samen de "Inhoud") zijn de gepatenteerde eigendom van Lightspeed en haar leveranciers en licentiegevers en zijn beschermd door het auteursrecht van de V.S. en het internationaal auteursrecht.

Zolang als u alle voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft, verleent Lightspeed u een beperkte, herroepelijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de Services te benaderen en te gebruiken exclusief voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Met uitzondering van de rechten die expliciet worden verleend in deze Overeenkomst, worden er geen andere rechten expliciet of impliciet verleend in deze Overeenkomst. Tenzij expliciet vermeld in deze Overeenkomst mag niets in deze Overeenkomst worden geïnterpreteerd als het toekennen door uitsluiting (estoppel), implicatie of op een andere wijze van enige licentie op intellectuele eigendomsrechten. De licentie kan op elk moment worden herroepen.

Elk gebruik van de Services of Inhoud verschillend van wat specifiek wordt toegelaten in deze Overeenkomst is, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Lightspeed, strikt verboden en beëindigt de licentie die in deze paragraaf wordt verleend. Onbevoegd gebruik kan ook een schending inhouden van de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht en merkenrecht en toepasselijke communicatieregels en statuten en van de rechten van Lightspeed en van derden.

8. Handelsmerken

GlobalTestMarket, de logo's en merken van Lightspeed, het wereldbolontwerp van Lightspeed en andere producten of servicenamen of slogans in de Inhoud of op andere wijze in de Services zijn eigendom van Lightspeed en haar leveranciers of licentiegevers en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lightspeed of de betreffende eigenaar van het handelsmerk. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die in de Services te zien zijn of in de Inhoud zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzingen naar producten, services, processen of andere informatie met de handelsnaam, het handelsmerk, de producent, de leverancier of op een andere wijze vormt geen goedkeuring, steun of aanbeveling hiervan door Lightspeed. Alle rechten voorbehouden.

9. Afwijzing van garanties

UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW GEBRUIK VAN DE INHOUD, GEBEURT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. DE SERVICES EN ALLE INHOUD WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN BESCHIKBAAR ZIJN. Lightspeed, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS EN HUN RESPECTIEVE LEDEN, DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN EN MEDEWERKERS (SAMEN DE "AANBIEDERS") WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. NOCH Lightspeed NOCH ENIGE ANDERE AANBIEDER GARANDEREN HET ONONDERBROKEN GEBRUIK, WERKING OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICES OF DE INHOUD OF DAT ELK VERZENDINGS- OF TRANSACTIEVERZOEK DAT U PROBEERT UIT TE VOEREN MET DE SERVICES SUCCESVOL, ONBESCHADIGD OF VOLTOOID IS BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN. U BENT EXCLUSIEF AANSPRAKELIJK VOOR ELKE VERTRAGING OF VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK DAT DIE EEN GEVOLG IS VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES EN DE INHOUD. HET ADVIES OF DE INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF GESCHREVEN, DIE U VERKRIJGT VAN Lightspeed OF EEN ANDERE AANBIEDER VIA OF UIT DE SERVICES ZAL GEEN ENKELE GARANTIE INHOUDEN OVER DE SERVICES DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN EEN AFWIJZING VAN GARANTIES VERBIEDEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE VARIËREN VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED.

10. Aansprakelijkheidsbeperking

NOCH Lightspeed NOCH ENIGE ANDERE AANBIEDER IS AANSPRAKELIJK VOOR ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, RESULTERENDE OF MORELE SCHADE INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE UIT VERLIES VAN WINST, CLIENTÈLE, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS Lightspeed OF ANDERE AANBIEDERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE), DIE VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF UIT DE ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES OF INHOUD. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN LATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG IS BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.

DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Lightspeed EN ALLE ANDERE AANBIEDERS TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE VORDERINGEN DIE WORDEN INGESTELD WEGENS HET CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE AANLEIDING OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST IS HET HOOGSTE VAN VOLGENDE BEDRAGEN: (A) DE BEDRAGEN DIE Lightspeed AAN U HEEFT BETAALD OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAANDE AAN DE BETREFFENE VORDERING EN (B) 100 U.S. DOLLAR ($100 USD). ELKE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST DIE EEN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING, EEN AFWIJZING VAN GARANTIES OF EEN UITSLUITING VAN SCHADE VOORZIET, DIENT OM DE RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE OVEREENKOMST TE VERDELEN ONDER DE PARTIJEN. DE VERDELING IS EEN ESSENTIEEL BASISELEMENT VAN HET AKKOORD TUSSEN DE PARTIJEN. ELK VAN DEZE BEPALINGEN STAAT LOS VAN EN IS ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DE BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF ZIJN VAN TOEPASSING, ZELFS INDIEN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR OORSPRONKELIJKE DOEL MIST.

11. Vrijwaring

U zult Lightspeed en alle andere aanbieders schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, schadevergoedingen, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief, maar niet beperkt tot, de redelijke gerechtskosten) die voortvloeien uit of in verband met Gebruikersinhoud, uw gebruik van de Services of Inhoud, een schending door u van deze Overeenkomst of een inbreuk van u op de rechten van een derde.

12. Inhoud van derden

De Services kunnen links of referenties bevatten naar informatie, inhoud en services die worden geleverd door derden (samen "Inhoud van derden"). Lightspeed onderschrijft of aanvaardt geen Inhoud van derden en kan geen garanties geven over de correctheid of volledigheid ervan. Lightspeed neemt geen verantwoordelijkheid voor het bijwerken of beoordelen van Inhoud van derden en verklaart of garandeert de correctheid van de informatie in Inhoud van derden niet. Het gebruik van Inhoud van derden is op eigen risico. Meningen die in de inhoud van derden worden gegeven, worden niet door Lightspeed onderschreven.

13. Privacy

Lightspeed mag inschrijvingsinformatie en andere informatie verzamelen over u via de Services. Raadpleeg het Privacybeleid van GlobalTestMarket voor informatie over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van informatie door Lightspeed.

14. Feedback

U bevestigt en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback, origineel of creatief materiaal of andere informatie die u verstrekt aan Lightspeed, voor zover deze geen Gebruikersinhoud zijn, het exclusieve eigendom worden van Lightspeed. Lightspeed bezit de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten van deze informatie en inhoud en heeft het recht deze onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor welk commercieel of ander doel dan ook zonder erkentelijkheid ten opzichte van of compensatie van u. Verder verleent u Lightspeed hierbij een eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om deze informatie en inhoud te gebruiken voor welk doel dan ook.

15. Onafhankelijke contractpartners

U en Lightspeed zijn onafhankelijke contractpartners voor alle doeleinden. Er wordt geen relatie van agentschap, vennootschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst of door uw toegang tot of gebruik van de Services.

16. Algemeen

Beëindiging
Niettegenstaande de voorwaarden van deze Overeenkomst, behoudt Lightspeed zich het recht voor om, zonder kennisgeving en naar eigen oordeel, een van de Services stop te zetten of te beëindigen, uw licentie om de Services te gebruiken te beëindigen, Panelinschrijvingen of andere accounts te verwijderen, Points te verwijderen zonder verzilvering en om uw toegang tot en gebruik van de Services to beperken, te blokkeren, te limiteren en te verhinderen. Elke beëindiging of andere actie door Lightspeed die is beschreven in deze alinea vormt geen beperking van de andere beschikbare verhaalsmogelijkheden die Lightspeed naar recht, billijkheid en anderszins kan hebben tegen u.

Aanpassingen van deze Overeenkomst
Lightspeed kan deze Overeenkomst nu en dan aanpassen. Wanneer dit gebeurt, zal het de datum bij "laatst bijgewerkt" in deze Overeenkomst aanpassen. U bent verantwoordelijk om de meest recente versie van deze Overeenkomst regelmatig te controleren en zich daaraan te houden.

Algemene juridische kennisgevingen
Door de Services te benaderen of te gebruiken, stemt u in met het ontvangen van elektronische berichten van Lightspeed. Deze berichten kunnen kennisgevingen bevatten over uw account en informatie over of in verband met Services. U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, inlichtingen of andere berichten die Lightspeed u elektronisch toestuurt voldoen aan alle wettelijke communicatievoorschriften, inclusief een eventuele vereiste dat deze berichten geschreven moeten zijn.
Het niet-handelen van Lightspeed in een bepaalde omstandigheid doet geen afbreuk aan haar mogelijkheid om te handelen in die omstandigheid of soortgelijke omstandigheden. Elke bepaling van deze Overeenkomst die ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt bevonden, wordt afgescheiden van deze Overeenkomst en de overige bepalingen van deze Overeenkomst blijven onverminderd van kracht. De paragraafkoppen en titels in deze overeenkomst zijn enkel gemakshalve opgenomen en hebben geen wettelijke of contractuele kracht. Alle bepalingen in deze Overeenkomst die omwille van hun aard van kracht blijven na de beëindiging van deze overeenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot, bepalingen over vrijwaring, aansprakelijkheidsbeperkingen, afwijzingen van garanties en bezit van intellectuele eigendom) blijven onverminderd van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze Overeenkomst valt onder het recht van de staat New York in de Verenigde Staten van Amerika, exclusief conflicten van rechtsprincipes. Elk geschil of vordering die voortvloeit uit of betrekking heeft op de Services van deze Overeenkomst moet binnen één jaar nadat de reden voor de vordering ontstond worden ingesteld en wordt berecht door bindende arbitrage conform de commerciële arbitrageregels van de Amerikaanse Arbitragecommissie (American Arbitration Association). Elk van deze geschillen of vorderingen zal afzonderlijk worden gearbitreerd en zal bij een arbitrage niet worden samengevoegd met een vordering of geschil van een andere partij. De arbitrage zal plaatsvinden in New York, New York en het arrest van het arbitraal vonnis mag voor elke bevoegde rechtbank worden gebracht. Het vonnis van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen zonder mogelijkheid tot beroep of herziening tenzij dit is toegestaan door de wetten van New York. Elke partij mag een tussentijdse of voorlopig dwangbetaling eisen bij een bevoegde rechtbank indien dit nodig is om de rechten of het eigendom van de partij te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage.
Deze Overeenkomst, inclusief alle voorwaarden, elk beleid en alle richtlijnen waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Lightspeed over de Services. Deze Overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten of communicatie tussen u en Lightspeed over het onderwerp van deze Overeenkomst.

Contact opnemen met Lightspeed
Bekijk onze Contact-pagina als u contact met ons wilt opnemen in verband met vragen of bezorgdheden over deze Overeenkomst of de Services.