We use cookies and similar technologies on our websites to ensure that we give you the best experience on our websites (including those optimised for mobile devices). These cookies and similar technologies are to help manage login sessions, tell us which parts of our websites people have visited and improve the speed/security of our sites.
Help Center (EN)

Chương trình Liên kết GlobalTestMarket

Trở thành một đối tác liên kết của GlobalTestMarket ngay hôm nay

Thỏa thuận này mô tả những điều kiện và điều khoản áp dụng cho việc bạn tham gia vào Chương trình Liên kết GlobalTestMarket (sau đây gọi là "Chương trình Liên kết"). Khi được sử dụng trong Thỏa thuận này "bạn" nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức hoàn thành đơn Đăng ký nói đến trong Đoạn 1 dưới đây.

"GlobalTestMarket" là ban khảo sát người tiêu dùng toàn cầu và được vận hành bởi Global Market Insite Inc. (GMI). (Các) trang của GMI(s) http://www.GlobalTestMarket.com được thể hiện là 'GlobalTestMarket' trong thỏa thuận này.

1.  Quá trình Đăng ký

BẠN CHẤP THUẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRONG ĐÓ. BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP MONG MUỐN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÔNG DỰA TRÊN BẤT CỨ THỂ HIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO KHÁC NGOÀI NỘI DUNG QUY ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY.

Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và không có bất cứ hiểu biết hoặc thỏa thuận nào liên quan ở đây ngoài những nội dung đã thể hiện ở đó. Thỏa thuận này chịu chi phối của luật pháp Hoa Kỳ và Tiểu bang Washington, mà không dẫn chiếu tới những nguyên tắc quy định việc lựa chọn luật. Bất cứ hành động kiện tụng nào liên quan tới Thỏa thuận này đều phải được đưa ra toàn án liên bang hoặc tiểu bang tại Hạt King, Washington, và bạn chấp thuận không hủy ngang đối với quyền lực pháp lý của những tòa án này. Bạn có thể không được giao lại Thỏa thuận này, theo luật hoặc theo hình thức khác, khi không được chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản. Tùy theo yêu cầu hạn chế đó, Thỏa thuận này mang tính ràng buộc, phục vụ quyền lợi và được thực thi cho các bên cùng những người kế nhiệm, giao quyền tương ứng của các bên. Khi chúng tôi không kiểm soát được việc bạn tuân thủ nghiêm ngặt bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ không miễn trừ quyền thực thi những điều khoản này sau đó hay bất cứ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này.

Lưu ý. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi những điều khoản này nếu cần thiết mà không cần thông báo trước.

2.  Sử dụng và hạn chế về Logo, liên kết, banner và những tư liệu khác của GlobalTestMarket

GlobalTestMarket và các đối tác liên kết sở hữu bản quyền của tất cả các tư liệu trên trang mạng của chúng tôi và các tư liệu được cung cấp cho bạn thông qua Chương trình Liên kết. Bạn không được phép sử dụng tư liệu quảng cáo của chúng tôi cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích quảng báo cho các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, có thể hủy ngang được sử dụng logo của GlobalTestMarket và/hoặc banner quảng cáo được cung cấp cho bạn quảng cáo cho trang mạng của chúng tôi. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn có thể không được thay đổi hình ảnh hay sửa đổi logo và banner của chúng tôi theo bất cứ hình thức nào khi chưa được chúng tôi cho phép bằng văn bản và bạn phải tuân theo bất cứ hướng dẫn nào của GMI liên quan tới việc sử dụng hình ảnh và hiển thị các tư liệu này. Tên logo, banner, hình ảnh trên trang mạng, văn bản trên trang mạng và tất cả những tư liệu được đăng công khai trên trang mạng của chúng tôi đều được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại và những quyền khác, và có thể không được sử dụng theo bất cứ cách nào khác ngoài việc quảng bá phù hợp cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Ngoài ra, bạn không được phép sử dụng tên và nhãn hiệu thương mại "GlobalTestMarket" hoặc bất cứ ngôn từ tương tự có thể gây hiểu lầm hoặc bất cứ từ ngữ sai chính tả nào, theo bất cứ hình thức nào có thể liên tưởng tới việc bạn sở hữu hoặc là nguồn gốc của tên đó hoặc đó là một phần công việc kinh doanh hoặc tên trang mạng của bạn. Bạn cũng không được sử dụng "GlobalTestMarket" theo bất cứ hình thức nào khác có thể đem lại giá trị thương hiệu liên quan tới tên tuổi của GlobalTestMarket. Không giới hạn phạm vi khái quát của những điều khoản nghiêm cấm trên, bạn không được, ví dụ (1) sử dụng tên "GlobalTestMarket" hoặc bất cứ từ ngữ sai chính tả nào là một phần của địa chỉ trang mạng (ví dụ như www.abcd.com/GlobalTestMarket www.GlobalTestMarketue.com) (2) sử dụng mua hoặc quảng cáo với bất cứ từ khóa nào chứa "GlobalTestMarket" bất cứ từ ngữ sai chính tả hoặc bất cứ nhãn hiệu thương mại hay tên thương mại nào khác của GMI và (3) sử dụng "GlobalTestMarket" theo bất cứ hình thức nào khác cho phép các trang mạng của GlobalTestMarket hoặc GMI có thể được mở và chạy trong một khung nội dung trên trang mạng của bạn. Bất cứ đối tác liên kế nào bị phát hiện vi phạm những yêu cầu này sẽ bị chấm dứt quyền thành viên ngay lập tức.

GMI có quyền yêu cầu thu hồi Dấu hiệu Cấp phép trên trang mạng của bạn, nếu theo ý kiến của riêng GMI, trang của bạn xung đột, can thiệp, hoặc ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi, uy tín, hoạt động kinh doanh, phương thức hoạt động, quy trình hoặc chính sách của GMI hoặc có thể đưa GMI vào hành động điều tiết pháp luật bất lợi, vi phạm luật pháp, vi phạm quyền của bất cứ ai hoặc khiến GMI phải chịu trách nhiệm chi trả vì bất cứ lý do gì. Khi có thông báo bằng văn bản của GMI về việc thu hồi Dấu hiệu Cấp phép, bạn phải ngừng sử dụng Dấu hiệu Cấp phép trên trang mạng của bạn ngay khi có thể, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng không được quá ba (3) ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản của GMI.

3.  Sản phẩm mới và Xóa bỏ

Đôi lúc chúng tôi có thể ngừng cung cấp những dịch vụ nhất định hoặc giới thiệu những tính năng mới cho dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho các thành viên về những thay đổi này nhưng bạn là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc đảm bảo các liên kết và thông tin của bạn chính xác và cập nhật.

4.  Thiết lập liên kết

GMI lưu trữ thông tin tài khoản của Đối tác Liên kết trên trang mạng của GlobalTestMarket. Ngay khi bạn được chấp nhận tham gia vào Chương trình Liên kết, bạn sẽ có quyền truy cập các liên kết hình ảnh và văn bản của GlobalTextMarket thông qua trang mạng Liên kết GTM <www.gtmaffiliates.com> (mỗi liên kết trong số này đôi khi được gọi ở đây là "Dấu hiệu Cấp phép" hoặc "Liên kết"). Liên kết sẽ đóng vai trò nhận dạng bạn là một người tham gia trong Chương trình Liên kết và sẽ thiết lập một liên kết siêu văn bản từ Trang mạng của bạn tới trang mạng của GlobalTestMarket.

Để cho phép theo dõi, báo cáo và thanh toán chính xác, theo đây bạn sẽ được sử dụng những định dạng Liên kết "gán thẻ"đặc biệt để đưa vào trong tất cả các Liên kết giữa trang của bạn và trang của GlobalTestMarket. Bạn phải đảm bảo mỗi Liên kết giữa trang của bạn và trang của GlobalTestMarket sử dụng đúng cách những định dạng liên kết đặc biệt này (sau đây gọi là "Liên kết Đặc biệt"). Bạn sẽ chỉ được thanh toán cho hoạt động trên trang GlobalTestMarket trực tiếp do việc sử dụng Liên kết Đặc biệt.

Bạn có thể đăng bất cứ số lượng liên kết và tư liệu marketing GlobalTestMarket nào mà bạn muốn hoặc sử dụng bất cứ phương thức hợp pháp, phương thức kinh doanh phù hợp nào để quảng báo quan hệ liên kết của bạn với GlobalTestMarket. Phương thức kinh doanh phù hợp có nghĩa là bạn tuân thủ tất cả những điều luật của tiểu bang liên bang và nước ngoài về cấm "thư rác" và bảo vệ tính riêng tư của khách hàng và bạn có thể không được sử dụng bất cứ hình thức marketing không mong muốn hoặc không được phép nào để quảng bá quan hệ liên kết của bạn với GlobalTestMarket. Bất cứ đối tác liên kết nào bị phát hiện vi phạm những yêu cầu này sẽ bị chấm dứt quyền thành viên ngay lập tức. Nếu bạn có nghi ngờ về tính toàn vẹn của hoạt động markeiting hoặc chiến thuật bán hàng của bạn, vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng Liên kết GlobalTestMarket để được chỉ dẫn thêm. Tuy nhiên, bạn là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và theo dõi tất cả các phương thức thương mại hợp pháp và có đạo đức. Bạn sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thiết kế và vận hành trang mạng của bạn và về bất cứ tư liệu hoặc liên kết nào trên trang của bạn. Chúng tôi không chấp thuận và khi đồng ý với những điều khoản của Thỏa thuận Liên kết này, bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi trước bất cứ hành động, tổn thất, yêu cầu bồi thường, và thiệt hại nào liên quan tới hoạt động của trang mạng hoặc hoạt động kinh doanh của bạn. Trong đó bao gồm bất cứ chi phí, phí tổn pháp lý và trách nhiệm chi trả theo đó. Bạn sẽ phản hồi kịp thời trước bất cứ yêu cầu phản hồi nào hoặc những thông tin khác từ GlobalTestMarket.

5.  Xử lý tài khoản

GMI sẽ ghi lại tất cả các thành viên ban khảo sát được tuyển dụng, những người theo Liên kết Đặc biệt từ trang của bạn để tới trang của GlobalTestMarket. Tất cả những thành viên ban khảo sát như vậy sẽ trở thành thành viên ban khảo sát của GMI (sau đây gọi là "Thành viên ban khảo sát") và do đó, phải tuân thủ tất cả các chính sách và quy trình hoạt động của GlobalTestMarket. GMI bảo lưu quyền từ chối những thành viên ban khảo sát không tuân thủ theo bất cứ yêu cầu nào mà GMI có thể đôi lúc đưa ra.

Bạn hiểu rằng bạn không phải là một bên trong bất cứ giao dịch nào giữa bất cứ Thành viên ban khảo sát nào và GMI và tất cả các khía cạnh của hình thức tuyển dụng này đều là giữa Thành viên ban khảo sát và GMI.

6.  Phương thức thanh toán và Tần suất

Trong khi GMI xem xét đơn xin trở thành Đối tác Liên kết của bạn, GMI sẽ xác định mức thù lao cung cấp cho một Đối tác Liên kết được phê duyệt khi mỗi thành viên ban khảo sát đồng ý kép được tuyển dụng. Nếu bạn trở thành một Đối tác Liên kết được phê duyệt, bạn có thể xem lại thông tin tài khoản của mình, bao gồm mức thù lao, at www.globaltestmarket.com/affiliate.php. Mức thù lao được quy định trong trang Đăng ký Đối tác Liên kết của GlobalTestMarket, và có thể đôi lúc được GMI thay đổi bằng cách đăng một con số khác lên trang này. GMI sẽ chỉ trả thù lao cho những thành viên ban khảo sát được tuyển dụng ở những quốc gia nhất định. GMI sẽ xác định, tùy theo toàn quyền quyết định của mình, quốc gia nào được phê duyệt để nhận thù lao cho thành viên ban khảo sát. Danh sách các quốc gia được phê duyệt có thể được tìm thấy tại www.gtmaffiliates.com/countries.php. Danh sách này có thể thay đổi mà không cần thông báo tùy theo toàn quyền quyết định của GMI

GMI sẽ trả tiền cho bạn bằng séc doanh nghiệp vì bạn tham gia vào Chương trình Liên kết 30 ngày sau khi kết thúc tháng có hoạt động tuyển dụng liên quan. Giá trị séc tối thiểu là 50 đô-la Mỹ. Nếu bạn đủ điều kiện nhận thù lao thấp hơn số tiền séc tối thiểu, thanh toán sẽ được thực hiện ngay khi bạn đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán thêm đáp ứng hoặc lớn hơn số tiền giá trị séc tối thiểu. Số tiền thanh toán đã trừ tất cả các loại thuế, phí trả lại, phí hoàn lại, và những loại phí tương tự.

7.  Các chính sách của GlobalTestMarket

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các chính sách, quy trình, cơ cấu thanh toán, tỷ giá thanh toán và giá thành bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền chấm dứt việc tham gia của bạn trong Chương trình Liên kết vào bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì

8.  Thời hạn của Thỏa thuận này

Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu từ khi GMI (Global Market Insite , Inc.) chấp thuận Đơn xin tham gia Chương trình Liên kết của bạn và sẽ kết thúc ngay khi một trong hai bên chấm dứt. GMI hoặc bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân và không chịu trách nhiệm chi trả, khi có thông báo cho bên kia về quyết định chấm dứt. Thông báo được gửi qua email là thông báo có hiệu lực trong trường hợp này. Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất cứ lý do nào, bạn sẽ xóa bỏ các Dấu hiệu Cấp phép, Liên kết, và tất cả những nhãn hiệu thương mại khác của GMI, mẫu thương mại, logo và những tư liệu khác mà GMI cung cấp cho bạn khỏi trang của bạn và bất cứ mọi máy chủ mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát ngay khi kỹ thuật cho phép. nhưng trong mọi trường hợp Dấu hiệu Cấp phép cũng không được tồn tại trên trang của bạn quá ba (3) ngày sau khi có thông báo chấm dứt như vậy

9.  Các bên độc lập trong hợp đồng

Quan hệ của GlobalTestMarket với Thành viên Liên kết (bạn) là một quan hệ các bên độc lập trong hợp đồng. Không có quan hệ việc làm, đối tác, liên doanh, nhượng quyền hay đại lý được hình thành giữa GlobalTestMarket và bất cứ thành viên Liên kết nào. Bạn sẽ không yêu cầu bồi thường hoặc đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn với bất cứ nội dung nào trong thỏa thuận này.

10. Giới hạn Trách nhiệm

'GMI sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ việc truy cập bị chậm trễ và/hoặc không thể truy cập trang mạng của GlobalTestMarket do thiên tai bất khả kháng, hành động của bất cứ cơ quan nhà nước nào đình công, khó khăn trong mạng, lỗi điện tử, hoặc bất cứ lý do nào khác, hoặc bất cứ sự phụ thuộc hay hiệu quả liên quan tới trang mạng của GlobalTestMarket. GMI không bảo đảm hay thể hiện rằng hoạt động của trang GlobalTestMarket sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và trong mọi trường hợp GMI cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho những hậu quả của sự cố gián đoạn hay lỗi nào.

GMI CUNG CẤP TRANG MẠNG GLOBALTESTMARKET VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ HIỆN CÓ Ở ĐÓ DƯỚI DẠNG "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY ÁM CHỈ VỀ GLOBALTESTMARKET HOẶC BẤT CỨ DỊCH VỤ HAY THÔNG TIN NÀO DO GMI HOẶC GLOBALTESTMARKET CUNG CẤP. GMI KHƯỚC TỪ MỌI SỰ ĐẢM BẢO ĐƯỢC ÁM CHỈ VỀ TÍNH THANH KHOẢN, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỬ DỤNG, HAY KHÔNG VI PHẠM. ĐẶC BIỆT GMI KHƯỚC TỪ BẤT CỨ BIỂU HIỆN HOẶC ĐẢM BẢO NÀO, CHO DÙ LÀ CHỈ RÕ HAY ÁM CHỈ VỀ VIỆC: (i) SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẶC THỰC THỂ SẼ TRUY CẬP HOẶC "BẤM QUA" TỚI TRANG MẠNG CỦA GLOBALTESTMARKET TỪ TRANG MẠNG CỦA BẠN; (ii) BẤT CỨ LỢI ÍCH NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC KHI CÓ NHỮNG DẤU HIỆU CẤP PHÉP TRÊN TRANG MẠNG CỦA BẠN; HOẶC (iii) SỐ TIỀN HOẶC LƯỢNG TIỀN THANH TOÁN MÀ BẠN CÓ THỂ KỲ VỌNG NHẬN ĐƯỢC HOẶC THỰC SỰ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THEO THỎA THUẬN NÀY.

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO GMI CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI BẤT NGỜ, ĐỘT NGỘT, GIÁN TIẾP, LIÊN ĐỚI HOẶC TRỪNG PHẠT NÀO HOẶC TỔN THẤT THƯƠNG MẠI, MẤT LỢI NHUẬN, HOẶC DOANH THU VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ, CHO DÙ LÀ THEO HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN (TRONG ĐÓ KHÔNG CHỈ BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT) HOẶC LÝ THUYẾT HỢP PHÁP HAY CÔNG BẰNG NÀO VÀ CHO DÙ GMI HOẶC GLOBALTESTMARKET CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG HOẶC MỨC ĐỘ CHẮC CHẮN XẢY RA THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT ĐÓ HAY KHÔNG. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TỔNG TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ CỦA GMI THEO ĐÂY ĐỐI VỚI BẤT CỨ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ THANH TOÁN MÀ GMI ĐÃ TRẢ CHO BẠN THEO ĐÂY.

Bạn thể hiện và đảm bảo rằng bạn sẽ không hứa, thể hiện, hay đảm bảo cho dù bằng văn bản hay lời nói về GMI hoặc các dịch vụ do GMI (Global Market Insite Inc.) cung cấp vượt ngoài những dịch vụ mà GMI cung cấp bằng văn bản. Bạn sẽ bồi thường và không gây hại cho GMI cho tất cả thiệt hại, yêu cầu bồi thường và trách nhiệm chi trả (bao gồm phí và chi phí luật sư) phát sinh do vi phạm tuyên bố và đảm bảo nói trên. '